Vergoedingen

Voor een tegemoetkoming in de kosten kunnen de volgende mogelijkheden worden onderzocht:

 

1. Er zijn momenteel een paar zorgverzekeraars die behandelingen vergoeden in het extra pakket. Raadpleeg hiervoor de polis of neem contact op met de zorgverzekeraar. Een groeiend aantal verzekeringen vergoedt coaching. Het valt dan onder alternatieve hulpverlening.

 

Bij zorgverzekeraars is het sinds 2009 mogelijk een bepaalde vergoeding (behandeling en hulpmiddelen) voor dyslexie aan te vragen, mits er sprake is van een door GZ-psycholoog ondertekende dyslexieverklaring. Voor ouders die hun kind willen laten onderzoeken is het dus van belang dat zij bij hun verzekering informeren of en op basis van welke deskundigheid van de onderzoeker kosten vergoed worden. Meer informatie over de regeling kunt u vinden op www.steunpuntdyslexie.nl

 

2. Leerlingen met een ontwikkelingsstoornis, zoals ADHD, ADD, PDD-NOS, kunnen soms een Persoons Gebonden Budget (PGB) aanvragen. Een PGB is bedoeld voor persoonlijke verzorging of ondersteunende begeleiding vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten.

 

3. Voor leerlingen met een handicap of beperking die op een reguliere school onderwijs willen volgen kan een Leerling Gebonden Financiering (LGF), oftewel Rugzakje, aangevraagd worden. Met dit budget kan extra begeleiding (door leerkracht, klassenassistent of remedial teacher) ingeschakeld worden. Bovendien is het mogelijk extra lesmateriaal en/of aangepaste leermiddelen aan te schaffen.

 

4. Kunt u de kosten van de diagnose en behandeling met uw inkomen niet dragen, dan kunt u bij de gemeente een beroep doen op de bijzondere bijstand.

 

5. Indien u kosten heeft gemaakt of gaat maken voor diagnose en behandeling van dyslexie (met name het gebruik van hulpmiddelen) en u geen vergoeding heeft gekregen of gaat krijgen, dan kunt u proberen de kosten van dyslexie als bijzondere uitgaven af te trekken van de belasting. Informatie hierover vindt u bij Belastingaftrek van kosten in verband met dyslexie. www.belastingdienst.nl en www.balansdigitaal.nl

 

Punt 6 t/m 9 zijn vooral van toepassing op (jong) volwassenen.

 

6. Bij werkgerelateerde hulpvragen kunnen werkgevers bereid zijn geheel of gedeeltelijk zorg te dragen voor vergoeding. Vaak reserveert een werkgever een opleidingsbudget per medewerker.
In het algemeen zijn de kosten van een cursus vele malen hoger dan die van een coachtraject. Bovendien wordt een coachtraject als veel effectiever ervaren. Informeer bij u werkgever, leidinggevende of personeelszaken.

 

7. Via de Arbo-dienst van je bedrijf. Werkgevers zijn na overleg met de bedrijfsarts vaak bereid om deze kosten te vergoeden in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter. Bijvoorbeeld in het kader van burn-out preventie en voorkoming van langdurig ziekteverzuim. Hierbij dient u contact op te nemen met de bedrijfsarts of de Arbodienst. www.arboned.nl​​

 

8. Via de belasting. Wanneer u als particulier de kosten voor coaching zelf betaalt, dan kunt u deze kosten inclusief de BTW als scholingskosten aftrekken. Het doel van het traject moet dan gericht zijn op verandering van positie of op het op peil houden of verbeteren van kennis en vaardigheden die u nodig hebt voor het verwerven of behouden van inkomen uit arbeid. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de belastingdienst. De kosten voor coaching zijn voor zelfstandige ondernemers aftrekbaar voor de belasting als bedrijfskosten.

 

9. Via het UWV. Als u een uitkering ontvangt, dan kunt u bij de uitkeringsinstantie (UWV) informeren naar de beschikbare financiële middelen ten behoeve van uw herstel en re-integratie. U kunt met uw UWV een Individuele Re-integratie Overeenkomst sluiten. Daarmee stelt het UWV een u een budget beschikbaar waarmee u uw coachingstraject geheel of gedeeltelijk kunt betalen. Kijk voor meer informatie op www.rijksoverheid.nl en www.uwv.nl

 

Deze tekst is met de grootste zorgvuldigheid tot stand gekomen. Aan deze informatie kunnen echter geen rechten worden ontleend.

Faalangst &
weerbaarheid

Fourelle biedt verschillende mogelijkheden om hieraan te werken. Lees meer >>

Remedial
teaching, coaching
& training

De keuze van begeleidingsvorm hangt af van wat je wilt ontwikkelen. Remedial teaching en training zijn vooral gericht op overbrengen van kennis en vaardigheden. Coaching houdt in dat Fourelle je helpt bij het stellen van jouw doelen en het behalen ervan. Lees meer >>